English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

Zápis ze 6. zasedání Evropské korporace Dalmatin klubů (ECDC)

San Remo, 25 duben 2003

Přítomní delegáti: Ursula Voitle (Rakousko), Frans de Ridder (Belgie), Ivana Bakal (Chorvatsko-"Attila Dubac"), Tarja Tuomisto (Finsko), Sally Ann Clegg (Francie), Herbert Nagel a Alfred Ronneburg (Německo-DDC v. 1920), Edith Eggli a Pia Pedercini (Itálie), Rhys Morgans a Martin Buijtenhek (Nizozemsko), Helle Höie a Tyge Greibrokk (Norsko), Ake Cronander (Švédsko).
Nepřítomní: Dalmatin kluby Dánska, České Republiky, Švýcarska a Německa (DDV a CDF).
Ostatní členové výboru a pozorovatelé: Annette Vieler (Dánsko), Marie Greening (Anglie), John Weston (Anglie), Joan Curtis (Anglie), Rita Stokes (Anglie), Željka Halper (Chorvatsko-"Dalmatinac"), Branko Galiac (Kynologicka Unie Chorvatska), Irina Petrakova (Rusko), Aase Jakobsen (Norsko), paní Ronneburg (Německo), pan Nagel (Německo), Annemiek Morgans (Holandsko), paní Buijtenhek (Holandsko), Arnesto Allessandro & Manola Odechi (Itálie), Maggie De Rozario (Francie).
Jménem italského Dalmatin klubu přivítala Pia Pedercini delegáty na setkání v San Remu, u modrého Středomoří, s teplotou 21°C a s přáním aktivní spolupráce po dobu trvání setkání.
Po prezentaci delegátů a pozorovatelů podal předseda Tyge Greibrokk krátkou zprávu o činnosti za předešlé období. Objevily se určité potíže při komunikaci s některými členy z důvodu nefunkčnosti e-mailové adresy. Kluby mluvící německy si stěžovaly na nedostatek informací v německém jazyce, například zápis z 5. zasedání. Výbor se snažil, ale nepodařilo se mu získat dobrovolníky pro překlad a profesionální překladatelská agentura v Kodani měla dle stanoviska výboru příliš vysoké poplatky. Nicméně, tento problém by měl být vyřešen, doufejme, že v tomto období, neboť Frans de Ridder slíbil, že bude dělat všechny překlady do němčiny a Sally Ann Clegg do francouzštiny. Zápisy z jednání by měly být k dispozici na internetové stránce.
Finanční zpráva byla prezentovaná pokladníkem Alfredem Ronneburgem, s připomínkami auditora Herberta Nagela. Do konce března 2003 činil zůstatek na bankovním účtu 10.016,55 euro. Delegáti přijali finanční zprávu.

Záležitosti členství
Na předchozím zasedání v Helsinkách požádal chorvatský Dalmatin Klub "Attila Dubac" o řádné členství a byl nyní oficiálně přijat jako člen ECDC. Další chorvatský Dalmatin Klub, HUPDP-"Dalmatinac", podal žádost o členství krátce před konáním této schůze. Oba kluby jsou uznávány Chorvatskou kynologickou unií a zástupce Kynologické unie byl přítomen na zasedání. Kluby mají zatím přibližně 100 a 35 členů. Předsedové obou klubů a zástupce chorvatské Kynologické unie informovali na zasedání o jejich situaci. Nejmenší klub získal status pozorovatele pro následující období. Na příštím zasedání v roce 2005 bude otázka jeho členství projednána.
Maďarský Dalmatin klub také požádal o členství. Vzhledem k omezeným informacím o tomto klubu se delegáti rozhodli vrátit se k žádosti na příští schůzi v Belgii.
Rhys Morgans položil otázku chorvatskému klubu, jaký je jejich názor na různé testy, které se provádějí v mnoha částech Evropy. Odpověď byla, že u nich podmínky nejsou v současné době ideální, ale chtějí zavést testy v budoucnu.
Dalším bodem jednání byla otázka hlasování. Byly vyjádřeny různé názory, ale delegáti se rozhodli, že nebudou navrhovat žádné změny v současném systému, kde každý uznaný klub má jeden hlas.

Rozhodčí komise
Ake Cronander informoval o komentáři ke standardu, který je k dispozici na webu ve všech třech úředních jazycích. Byla diskutována otázka heterochromie - vícebarevnosti. Ake Cronander uzavřel diskuzi tím, že by různé odstíny nebo u každého oka jiný odstín hnědé neměly být při posuzování považovány za vyřazovací vadu a proti tomuto závěru se nikdo neodvolal. Ake Cronander rovněž požádal členy aby navrhli nové aktivity pro rozhodčí komisi. Bylo navrženo pořádat více seminářů pro rozhodčí, přidržovat se standardu a tlačit na FCI kvůli jednotným pokynům, do které skupiny (9 nebo 6) by dalmatin měl patřit, a také na postoj rozhodčích.

Komise pro chov a zdraví
Tyge Greibrokk informoval o současné situaci v souvislosti s ARDS. Snažil se uklidnit občasné hysterické reakce dalšími fakty a uklidňujícími zprávami. Bohužel nejsou žádné zprávy o možnosti genetického testu. Tabulky, které obsahují seznam nosičů a potomků nosičů, které byly k dispozicí delegátům od Tyge Greibrokka v roce 1999, jsou teď dostupné pro každého. Bohužel se zdá, že v některých klubech nebyla snaha informace tohoto typu poskytnout dál. Dokonce byla některými z nich opomíjena doporučení, aby se v chovu nepoužívali jedinci, kteří mají nosiče do prvních 5 generací. Finský klub doporučení sice provedl, ale odložil na rok 2004 místo roku 2003. Tyge Greibrokk požádal členy o registraci záznamů. Zdravotní komisi by to umožnilo mít přehled o situaci a zajistit lepší služby členům. Kluby budou rovněž požádány, aby vyjádřily svá oficiální stanoviska a podmínky pro chov na potomcích ARDS-nosičů.
Kdokoliv bude chtít získat informace ohledně ARDS u jeho psa, tak ať se obrátí na předsedu se zaslanou kopií rodokmenu. Psi, kteří jsou 7 a více generací po známem nosiči, jsou považováni za prosté genetické dispozice, protože pravděpodobnost objevení se problému v chovu je pak blízka nule.
Výsledky hluchoty v Anglii byly oznámeny Mary Greening. V současné době je oboustranně neslyšících v Anglii kolem 5%. Údaje obsahují jak celé vrhy tak i jednotlivě měřená zvířata. Písemná zpráva došla z DDC v. 1920. Z měřených 2494 psů se ukázalo 4,37% oboustranně hluchých u psů a 4,27% u fen. Jednostranně slyšících je cca 10% obou pohlaví. Další údaje z jiných klubů se očekávají později. Mělo by se uskutečnit vyhodnocení vícegeneračního chovu na oboustranně slyšících zvířatech, ale čísla jsou stále ještě příliš malá, aby to mělo nějaký význam.
V Nizozemsku jsou na základě nařízení klubu testováni všichni psi a výsledky testu jsou považovány za reprezentativní pro chov v Nizozemsku.
Debatovalo se také o použití ploten do chovu, zaznamenání výsledků testu do rodokmenu a o platné identifikaci psů.
Dysplazie kyčelního kloubu (HD) byla na pořadu jednání v důsledku otázky o výskytu u dalmatinů. Tyge Greibrokk ukázal výsledky z Norska z celkového počtu asi 1000 dalmatinů, s průměrem 8,4% dysplázie (převážně s výsledkem C). Více než 50% dalmatinů je v současné době v této zemi podrobeno testu. Podle odborníků lze považovat za uspokojivé pro naše plemeno méně než 10-15% populace s dysplázii. Ve Velké Británii došlo k obavám z nežádoucích účinků sedativ použitých při vyšetření, ale toto nebyl problém v jiných zemích. Je třeba také dodat, že dalmatini s C-výsledkem nemají pohybové problémy, související s jejich stavem dysplázie. V některých zemích (Rakousko a Norsko) jsou vpuštěni do chovu pouze jedinci s výsledkem A a B, zatímco jiné kluby umožňují psům s C-výsledkem být použiti se psem, který má výsledek A.
Členské kluby budou později požádány o sdělení podmínek pro chov v souvislosti s ARDS, hluchotou a dysplázií kyčelních kloubů. Je zřejmé, že několik zemí povoluje chov pouze na psech, kteří již mají výsledek měření kyčelních kloubů.
Několik klubů výsledky kyčlí dokonce zveřejňuje prostřednictvím svých klubových zpravodajů.
Bylo zmíněno, že určitá společnost v Americe vyvinula genetický test k identifikaci genu pro citronové zbarvení teček.
Byla rozdána zpráva (v italštině) o 11 případech problémů se srdcem.

Webové stránky
Rhys Morgans oznámil změny a vylepšení. Většina klubů by měla být aktivnější při hlášení změn e-mailových adres a kontaktní osoby. Vize je, aby všechny kluby měly možnost pomocí hesla získat informace na stránkách, které jinak nejsou zpřístupněné veřejnosti. Rhys Morgans informoval, že také zvažuje možnost vytvořit společnou databázi psů, kde by se získávaly informace od různých států.

Stanovy
Byly navrženy změny stanov, týkající se délky časového období mezi schůzemi. Delegáti rozhodli, že doba se může lišit od dvou do tří let, což se určí na setkání delegátů vždy před následující schůzí.
V důsledku tohoto rozhodnutí bylo dohodnuto, že bod 5 c) ve stanovách je změněn na: "Výbor je volen členy na období mezi schůzemi. Znovuzvolení je možné."

Standard
Navrhované změny ve standardu byly doporučeny s menšími změnami. Předseda sepíše dopis na Komisi FCI zodpovědnou za standard, požadující tyto změny. Kopie tohoto dopisu bude zaslána všem členským klubům. Členské kluby následně zašlou tento dopis své kynologické unii, aby jednala s FCI.

Výdaje a náhrady
Bylo navrženo několik návrhů týkajících se náhrad cestovních výdajů pro delegáty a členy komise, ale všechny byly zamítnuty. Většina delegátů hlasovala pro pokrytí nákladů na předsedu a tajemníka na tomto zasedání, ale ne v budoucnosti. Většina členů výboru chtěla, aby náklady na delegáty byly hrazeny jejich kluby. Členové výboru bez finančních prostředků z jejich klubu budou muset pokrýt své náklady. Delegáti měli různé názory na to, zda toto je správná organizační politika ECDC. Z důvodu této diskuze stáhla svou kandidaturu kandidátka navržená na pokladníka, Anette Vieler.
Návrh na převod procenta ze zisku z výstavy ECDC na samotnou organizaci byl stažen, když vyšlo najevo, že by to nemělo žádný dopad na finanční stránku.
Delegáti rozhodli, že by členové výboru měli zaslat individuální účty za náhrady nákladů na telefon, fax, internet atd., než aby obdrželi roční částku, o které bylo rozhodnuto na zasedání.

Volby
Předseda: DDC v. 1920 navrhl Franse de Ridder jako dalšího kandidáta, kromě Tyge Greibrokka, který se uchází o znovuzvolení. Bez další diskuse byl po velmi těsném výsledku hlasování Tyge Greibrokk znovu zvolen předsedou. Pokladník: Frans de Ridder navrhl svoji kandidaturu na začátku schůze, ale ustoupil, když se ukázalo, že by Alfred Ronneburg chtěl pokračovat ve své funkci. Ronneburg byl znovu zvolen pokladníkem.
Tajemník: Annemiek Morgans byla zvolena tajemnicí, jak bylo navrženo.
Auditor: Herbert Nagel byl znovu zvolen auditorem, jak bylo navrženo.
Rozhodčí komise: ve složení Ake Cronander, Alfred Ronneburg, Liliane de Ridder, Radana Zachová, doplněno Aase Jakobsen z Norska, byla znovu zvolena.
Komise pro chov a zdraví: ve složení Tyge Greibrokk, Asa Boholm, Radana Zachová, Rhys Morgans a Mary Greening, byla znovu zvolena.

Příští schůze
Příští schůze bude v Kortrijk v Belgii a to buď 20. nebo 27. listopadu 2005, v pátek. Pořádaná bude belgickým klubem. ECDC-výstava bude v sobotu a mezinárodní výstava v neděli.
Chorvatský klub "Attila Dubac" navrhl uspořádat setkání v roce 2007. Pozvání bylo podporováno chorvatskou Kynologickou unií a ministerstvem turismu. Delegáti rozhodli přijmout pozvání pouze v případě, že budou do té doby zrušena dosavadní omezení pro některé země kvůli vzteklině. Výbor byl oprávněn určit náhradní zemi v případě, že by schůze + výstava nemohly být v Chorvatsku v roce 2007 uspořádány.

Ukončení
Předseda poděkoval italskému klubu za veškerou organizaci a delegátům za jejich přítomnost a účast.

Navrhované změny ve standardu
FCI-Standard č. 153 / 14.04.1999 / GB
Dalmatin
(Dalmatinac)

Pysky: čisté, přiléhající k čelisti dosti těsně, ne převislé. Úplná pigmentace pysků je žádoucí.
Naše doporučení: Odstranit větu o úplné pigmentaci pysků.
Důvod: Žádný z předchozích standardů toto nevyžadoval. Bereme v potaz také to, že se to neslučuje s realitou a pokud nám je známo, nemá to ničí podporu.

Slabiny: Úzké.
Naše doporučení: Odstranit tento text.
Proč: Toto je chápáno rozdílně různými kluby a rozhodčími.

Spodní linie: břicho zřetelně vtažené směrem k bedrům.
Naše doporučení: Nahradit - Břicho vtažené směrem k bedrům.
Proč: Tento popis může vést k výkladu břicha podobného vipetu, což je nesprávné pro dalmatina.

Vyřazující vady:
Ohraničené plotny kolem očí (monokl) nebo jinde jsou přijatelné pro chov.
Naše doporučení: Nahradit - velké plotny.
Proč: Rozhodčí malé "plotny" nemůže identifikovat, protože by mohly být i splývající tečkování. Problém je u velkých ploten, ne u malých.

Doporučení:
Za účelem snížení hluchoty v dalmatinů (20-30%) :
- Oboustranně hluší dalmatini a dalmatini s modrýma očima by měli být vyřazeni z chovu, v ideálním případě rovněž jednostranně hluší psi.
- Psi s ohraničenou plotnou kolem očí (monokl) nebo kdekoliv jinde na těle by měli být vpuštěni do chovu.
- Psi s pigmentovaným šourkem by měli být upřednostňováni.
Naše doporučení: Odstranit celé doporučení. Proč: Doporučení pro chov nepatří do standardu, ledaže existují naléhavé argumenty pro toto zařazení. Hluchota by se ale do toho neměla zařazovat.
Oboustranná hluchota u dalmatinů v Evropě činí podle zpráv založených na vyšetření celých vrhů jen 4-5%. 20-30% je počet jednostranně slyšících psů. V Evropě je to 15-20%. V Americe je počet 20 -30% a to především díky dřívějšímu chovu na modrookých psech. Nicméně, není důvod označovat jednostranně slyšící jedince za hluché, protože je téměř nemožné rozpoznat tento defekt v normálním rodinném životě.
Sice podporujeme tento záměr, ale toto je problém z hlediska chovatele, ne rozhodčího.