English  |  Mapa stránek

CHOVATELSKÁ STANICE
Dalmatinů

Sunset Dalmatian

Dalmatin INFO

Zápis ze VII. schůze ECDC 2005

Mechelen, Belgie 19.08.2005, organizované belgickým Dalmatin klubem

ECDC - přítomní členové výboru:
Předseda: Tyge Greibrokk (Norsko), jednatelka: Annemiek Morgans (Nizozemsko), pokladník: Alfred Ronneburg (Německo)

ECDC - přítomní delegáti:
Inger Hagbohm a Ake Cronander (Švédsko), Tyge Greibrokk a Aase Jakobsen (Norsko), Soren Jacobsen (Dánsko), Ann Sofi Sandbacka a Anders Sandbacka (Finsko), Frans de Ridder a Liliane de Ridder-Onghena (Belgie), dr. Dominique Vincent a Sally Ann Clegg (Francie), Rhys Morgans a Erna Kuipers (Nizozemí), Herbert Nagel a Beate Nagel (DDC Německo), Gerhard Herbst (CDF Německo), Simone Zollinger a Kurt Zollinger (Švýcarsko), Radana Zachová (Česká Republika), Ivana Bakal (Atila Dubac Chorvatsko).

ECDC - oficiálně přítomní pozorovatelé:
Pat Wilson a Chris Pickup (BDC Anglie)

ECDC - delegáti, kteří se nemohli zúčastnit:
Pia Pedercini (Itálie), Ursula Voitle (Rakousko)

ECDC - delegáti nepřítomní bez omluvy:
DVD (Německo)

ECDC - nepřítomní pozorovatelé:
NoEDC (Anglie)

1. Příjezd účastníků. Přivítaní + káva
Předseda ECDC Tyge Greibrokk přivítal oficiální delegáty ze všech dalmatin klubů a další hosty. Předseda rovněž poděkoval belgickému dalmatin klubu, zejména Frans a Liliane de Ridder za zorganizování tohoto ročníku ECDC - akce, která zahrnuje toto setkání, kongres a sobotní výstavu a zdůraznil vřelé přivítání a výbornou pohostinnost.

2. Přivítání ze strany belgického Dalmatin klubu
Frans de Ridder, předseda belgického dalmatin klubu, přivítal všechny účastníky a představil pana Franka Comhaireho, který bude tlumočit v průběhu tohoto setkání. Mluvený jazyk v průběhu tohoto setkání je angličtina, překlady provede pan Comhaire do němčiny a francouzštiny.

3. Prezentace delegátů z členských klubů
Následovala prezentace delegátů a oficiálních pozorovatelů. Schůze se nemohli zúčastnit: Ursula Voitle z Rakouska a Pia Pedercini z Itálie (kvůli soukromých důvodům).

4. Zpráva předsedy (T. Greibrokk)
Tyge Greibrokk se zmínil, že nebyla dostatečná odezva na zaslaný dotazník. I přes několik upomínek několik klubů vůbec nereagovalo. Předseda poukázal na význam dotazníku: obsahuje důležité informace, které poskytují ECDC a všem členům - klubům představu, co se děje v několika přidružených klubech, jaký je počet členů klubu, počet vrhů za rok, existence nebo neexistence pravidel pro chov, atd.
Jedním z důvodů nevyplnění dotazníku byl problém, že dotazník nebyl k dispozici v němčině. Předseda odpověděl, že tento problém měli oznámit mnohem dříve.
Různá data z dotazníků ukazují na velký rozdíl v počtu členů klubů a počty narozených vrhů za rok v různých klubech.
Sally Ann Clegg opravila informaci ohledně pravidla sledování hluchoty: ve Francii se nedoporučuje chovat na jednostranně slyšících jedincích.
Dalmatin kluby Chorvatska, Česka a CDF Německa na zaslaný dotazník vůbec nereagovaly. První dva zmíněné kluby slíbily poskytnout údaje.
Předseda uvedl, že maďarský dalmatin klub vyjádřil přání, aby se stal členem ECDC a tento bod se bude řešit později na pořadu jednání; je více žádostí o členství v ECDC z jiných klubů a měli bychom se snažit předložit co nejvíce informací o nových kandidátských klubech.
Měli bychom mít speciální pravidla pro přijetí nových členů? Stačí, že jeden člověk z jedné země založí klub a tento klub se může stát členem ECDC nebo bychom měli mít určitá kritéria, jako je počet členů, zda mají nějaké doporučení pro chov ve svých klubech - měli bychom mít požadavky, než jim umožníme vstoupit jako členové? Předseda vyzval, aby si toto přítomní promysleli, než se začne později projednávat členství a zmínil se o důležitosti této otázky pro budoucnost. Měli bychom mít určitá pravidla, kterých bychom se měli držet při přijetí nových členů ECDC?
Tyge Greibrokk: "Nedostali jsme žádnou zprávu z rozhodčí komise a k tomu komise dodala vysvětlení. Během posledního období neměli tolik práce, protože důležitou část za minulé období již mají za sebou. Ake Cronander navrhl, že by tato komise v budoucnu mohla být zrušená, ale nejsem si jistý, že by její činnost měla být pozastavena. Navrhují, aby komise pokračovala v činnosti, aby mohla řešit problémy, pokud se objeví. V závěru mi dovolte vás upozornit, že i přes nízkou aktivitu v ECDC myslím, že zachování této organizace je důležité ze dvou různých důvodů: Za prvé standard plemene. Pokud se něco stane v rámci standardu FCI, máme organizaci, která na to může reagovat. Za druhé je to zdraví dalmatinů. Je velmi důležité mít k dispozici organizaci, která může působit, shromažďovat informace a šířit je dál mezí členské kluby, pokud se nové dědičné onemocnění objeví. Je vaší zodpovědností určit úroveň činnosti, které chcete mít v ECDC." Žádné poznámky nenásledovaly.

5. Zpráva pokladníka (A. Ronneburg)
Alfred Ronneburg: "V období 2001 - 2003 je zůstatek 10.016,55,- Euro. V období mezi lety 2003 a 2005 bylo použito 2.160,- Euro, převážně pro organizaci setkání v San Remu v roce 2003. 2300,- Euro bylo použito na pokrytí nákladů a postarání se o delegáty. Z toho 700,- Euro přispěl italský Dalmatin klub a 1600,- Euro bylo převzato z ECDC. 520 Euro + 40 Euro bylo přidáno do bilance na korespondenci, poštovné a jiné náklady.
Jsem rád, že pro toto setkání byl zvolen jiný způsob platby, tak aby nebyl zátěží pro účet ECDC. 2.042,- Euro bylo použito na výdaje jako jsou překlady dokumentů a bankovní poplatky. Celkové výdaje činí 3.642,- Euro. Na druhou stranu poplatky za členství byly vybrány celkem ve výši 3.251,- eur. To znamená, že saldo je záporné 389,- Euro za poslední 2 roky. Bilance byla uzavřena dne 31. července a 2 kluby zaplatily členské příspěvky po tomto datu. Tyto se do bilance nepočítaly. Skutečná bilance je nakonec minus 129 Euro. Celková aktiva ECDC jsou dnes 9987,41 Euro. Je tam další vyúčtování nákladů na webovou doménu ECDC ve výši 120 euro, která ještě musí být zaplacena.
Rozpočet na příští 2 roky s 15 členskými kluby: 3900 Euro přijde z členských příspěvků. Díky novému druhu financování předpokládáme, že náklady na setkání se budou pohybovat kolem 1400 eur. Nebudou žádné další potřebné prostředky na pokrytí nákladů na poštovné atd. Optimisticky očekáváme, že za 2 roky bude mít klub aktiva cca 13.000 euro. Ve většině případů jsou aktiva klubů zdaněny vládou. Proto je lepší nemít příliš mnoho peněz a navrhuji, aby byly použity pro výzkum zdraví. Myslím si, že je lepší věnovat peníze na zdraví našeho chovu, než je dát politikům." Auditor Herbert Nagel uvedl, že účty byly zkontrolovány a pokladník udělal výbornou práci.
Rhys Morgans řekl, že na setkání v San Remu bylo rozhodnuto, že ECDC nebude poskytovat finanční pomoc členům výboru ECDC. Zdůraznil, že je velmi drahé pro kluby, které mají členy ve výboru ECDC, hradit za ně náklady - za člena výboru ECDC plus za další dva delegáty (3 osoby). Požádal proto pokladníka a všechny delegáty, aby si to promysleli a snažili se změnit rozhodnutí ze San Rema, tak aby náklady tří členů výboru byly hrazeny ECDC. Návrh byl podle bodu 9 v pořadu jednání.
Někteří delegáti požádali o zveřejnění písemné finanční zprávy. Pokladník souhlasil, že se o to postará. Sally Ann Clegg požádala o zveřejnění finanční zprávy v dostatečném předstihu před příštím zasedáním, tak aby to byl menší časový úsek na kontrolu. Všichni souhlasili. Nebyly žádné další otázky a předseda navrhl odsouhlasit finanční zprávu a zprávu auditora. Všichni se shodli a následoval potlesk pro pokladníka a veškerou jeho práci.

6. Záležitosti členství
- Chorvatský Dalmatin klub ´HKPDP -Dalmatinac' žádal o změnu statusu pozorovatele na řádného člena
Na posledním zasedání v San Remu klub požádal o členství. Jelikož žádný ze zástupců není přítomný a ECDC neobdržela žádné informace ani nikdo jiný z přítomných nemohl poskytnout více informací, předseda položil otázku, zda ponechat tento klub jako pozorovatele a nebo ho přijmout za řádného člena. Ivana Bakal informovala, že tento druhý klub v Chorvatsku má stejné postavení a stejný způsob práce jako první klub. Rhys Morgans navrhuje zachovat status pozorovatele, neboť klub nemá žádného přítomného zástupce a ani neposkytl žádné informace o své činnosti. Následovala diskuze. Nakonec předseda uvedl, že klub by měl být více aktivní, jestli se chce stát řádným členem, a navrhuje zachovat jeho status pozorovatele. Všichni tento návrh odsouhlasili.
- Maďarský Dalmatin klub
Tento klub požádal o členství před dvěma lety a zodpověděli otázky v dotazníku. Dnes nebyl přítomen žádný ze zástupců a nikdo nemohl poskytnout další informace. Následovala diskuze a obecně bylo dohodnuto, že by kluby měly být více aktivní, aby se staly řádnými členy ECDC. Julia Swinburn požádala o hlasování:
Maďarský Dalmatin klub: ponechat status pozorovatele 11 hlasů, plné členství 0 hlasů. 1 se zdržel
Chorvatský HKPDP-Dalmatinac: ponechat status pozorovatele 11 hlasů, plné členství 0 hlasů. 1 se zdržel
- Portugalský Dalmatin klub: žádost o členství
Žádost a některé informace o klubu přišly těsně před tímto setkáním podepsané panem José Moura, prezidentem klubu. Z důvodu Klubové výstavy v Portugalsku ve stejném víkendu nebyl přítomen žádný z delegátů. Na základě volby 12ti hlasy byl tomuto klubu udělen status pozorovatele do doby příštího zasedání.
Bylo dohodnuto požádat výše uvedené pozorovatelské kluby poskytnout více informací o svých klubech a jejich činnosti a aby byly přítomny na příštím setkání. Nebyly žádné další dotazy. Někteří zástupci klubů stále přemyšlí o vstupu, ale potřebují více času.

7. Zpráva komise pro zdraví a chov (T. Greibrokk)
Tyge Greibrokk: "Žádné problémy nebyly v posledních dvou letech hlášeny. Na posledním zasedání v San Remu jsme obdrželi informace od členských klubů (kteří dále chovají na prvních 4 až 5 generacích a také velmi blízko nosičů), o situaci ARDS v jejich zemích, ale protože jsme neobdrželi žádné informace před tímto setkáním nemohu podat žádné informace o stavu za poslední dva roky. Potřebuji registrační údaje, abych mohl kontrolovat, co se děje v každé zemi, protože vím, že v několika zemích existují chovatelé, kteří dále chovají na generacích méně než 5, což je proti doporučení ECDC. Některé kluby nerespektují doporučení ECDC. Jako předseda výboru pro chov a zdraví potřebuji rodokmeny rodičů, kteří byli používáni v chovu a důrazně požádat, abyste mi poslali tyto informace za poslední 3 roky. Potřebuji jména rodičů a jejich rodokmeny, ne jména štěňat. Nedošlo k žádnému výskytu ARDS od posledního případu ve Finsku již před mnoha lety a nic se nestane, pokud budeme udržovat naší politiku na této úrovní. Na internetových stránkách ECDC najdete jména všech nosičů a prvních 5 generací po nosičích. Webové stránky nebyly aktualizovány v posledních 2 letech jen proto, že nemáme žádné informace." Několik delegátů zdůraznilo význam poskytování správných informací, aby se předešlo tomuto problému v budoucnosti jak je to nejvíc možné.
Peter Rance: "Jaké sankce mohou být použité, pokud někdo porušuje pravidla?" Tyge Greibrokk: "Nemáme žádná pravidla, ale doporučení, a proto nemáme žádné sankce. Pokud ECDC chce mít nějaký trest za to, že se tato doporučení nerespektují, tak by měli delegáti podat návrhy. Myslím si, že doporučení by měla být dostatečná a očekávám, že členské kluby budou respektovat následujících několik doporučení. Ty se opravdu zvládnou bez jakýchkoliv problémů."
Herbert Nagel: "Je možné, že někteří veterinární lékaři nevědí o syndromu nic a proto nemůžou diagnostikovat, když štěně má nemoc. V tomto případě ztrácíme informace."
Tyge Greibrokk:"Pokud chovatelé budou respektovat chovatelská doporučení, tak se žádný problém nevyskytne. Nemyslím si, že bychom měli mít informační kampaň o ARDS, protože jen vystraší lidí. Už máme zkušenosti z předešlých let ze severských zemích a na základě toho vznikla tato doporučení, která máme dodnes."
Liliane de Ridder:"S odkazem na dovoz psa z ČR do Dánska: hodně souvisí s nedostatkem znalostí chovatelů. Je velmi důležité, aby kluby měly přehled o rodokmenech a v případě potřeby poskytly informace novým majitelům o ARDS-statusu."
Stephanie Yates:"Existuje mnoho mladých i zkušených chovatelů, kteří si nejsou vědomi ARDS. Je důležité, aby kluby poskytovaly informace. Některé kluby mají možnost šířit informace po celém světě."
Annemiek Morgans:"Ne vždy je ve hře nedostatek znalostí. Existují chovatelé, kteří chovají na psech 2. a 3. generace a kteří velmi dobře vědí, že jsou příliš blízko nosičů a na chovu s ARDS pokračují dál jen proto, že se ho nechtějí vzdát."
Tyge Greibrokk se zeptal, jestli by ECDC měla zveřejnit jména chovatelů, kteří dále chovají na příliš nízkých generacích. Jméno a hanba? Následovala diskuse. Měla by jména být zveřejněna národním klubem nebo také ECDC?
Liliane de Ridder: "Mělo by to být provedeno obojím způsobem, protože v dnešní době lidé hodně cestují a než se nadějete, máte problém ve vaší zemi. Je to potřeba publikovat pokaždé a trvat na tomto bodě, protože je to jediný způsob, jak upozornit lidi."
Rhys Morgans:"Velice užitečné informace o ARDS jsou k dispozici na internetových stránkách ECDC. Ale docela velký počet členských klubů s velice dobrou webovou prezentaci nemá odkazy na webové stránky ECDC nebo má, ale nefungují. Informace jsou k dispozici, a měli byste je používat - proto se snažte aby odkazy fungovaly."
Tyge Greibrokk zmínil význam doručení informací od klubů, aby mohly být publikovány na internetových stránkách ECDC. Navrhl, aby se udělala doporučení pro kluby na vytvoření seznamu se jmény rodičů vrhů + jména chovatelů psů a fen s použitím v 5. generací nebo nižší a zveřejnit ve svých klubových zpravodajích a dát na vědomí ECDC. Následovala diskuse. Bylo také uvedeno, že v některých zemích zveřejnění jmen chovatelů nemůže být bez jejich souhlasu kvůli právu na ochranu soukromí. Pak bylo navrženo zveřejňovat jen jména rodičů a jejich kombinací. Ve prospěch pro předložení výsledků: 11 hlasů + 1 se zdržel hlasování. Vzhledem k času byla diskuze o ARDS ukončena.
Tyge Greibrokk informoval o další nemoci, která potřebuje naši pozornost, a to rozšíření jícnu: "Jícen je trubice, která vede z hrdla do žaludku. Jde o to, že rozšíření jícnu se objevuje když sval nefunguje tak jak má a tedy nepomáhá dopravit potravu do žaludku. Tento problém může být natolik závažný, že štěně může zemřít. Rozšíření může být také velice malé, že ho ani nezpozorujeme, dokud štěně nebude zrentgenováno. Toto trápení se objevuje u mnoha plemen a v poslední době se zdá, že se stalo vážnějším problémem i u dalmatinů. Je velmi důležité mít vaši spolupráci v nahlašování nových případů zdravotní komisi ECDC a o každém vrhu, který znáte. Jde jen o to zkontrolovat, jestli existují případy i ve vašem klubu, shromažďovat informace a poslat je k nám. Informace o této nemoci můžete najít na internetu a na stránkách dalších klubů chovatelů, zatím není na našich internetových stránkách ECDC. Mechanismus dědičnosti není zatím znám a musíme se snažit zjistit více informací. Vaše informace mohou být velice nápomocné."
Dr. Dominic Vincent referoval o problému se srdcem týkajícím se tří štěňat v jednom vrhu. Bylo dohodnuto, že by bylo dobré uvést všechny případy nevysvětlitelného úmrtí. Liliane de Ridder se zmínila o úspěšných metodách používaných v klubech jiných plemen s cílem snížit dědičné nedostatky, mezi které patří použití starších chovných psů, nejméně po 3. nebo 4. roku věku. Výhodou je, že pak máte více informaci o těchto psech. Alespoň se prokáže, že netrpí některými nemocemi. Také je užitečné pořádat informativní přednášky.

8. Zpravy o Internetové prezentaci (R. Morgans)
Rhys Morgans vyjádřil přání, aby se mu dostávalo více aktuálních informaci. Počátkem tohoto roku měl problémy s počítačem, takže se na nějakou dobu informace nedostávaly na web tak rychle, jak by to mělo být: "Pokud máte jakékoliv problémy se stránkami ECDC, tak bych to rád od vás slyšel. Vše je předem kontrolováno na třech různých systémech, než jsem schopen říct, že jsou stránky OK. Informace a komunikace jsou velmi důležité. Když mne informujete, tak se budu snažit změnu aplikovat co nejdříve a následně vás budu informovat. Také jsem navštívil stránky členů klubu a zjistil, že ECDC webová adresa je často nepřesná a ne všechny kluby mají odkaz na internetové stránky ECDC.
Výbory klubů se mění velmi často. Prosím, pošlete mi jména nových členů výboru nebo kontaktní adresy."
Tyge Greibrokk zmínil důležitost odeslání zpravodajů správci webových stránek a jednatelce s cílem zlepšit výměnu informací. Někteří se ozvali s podáním informace o změnách ve výboru a kontaktních adresách. Bylo dohodnuto, že alespoň jednou ročně bude seznam zaslán všem členským klubům ke kontrole veškerých změn.

9. Volby
V současné době jsou obsazene pozice:
Předseda Tyge Greibrokk: požaduje se nový kandidát
Pokladník Alfred Ronneburg
Jednatelka Annemiek Morgans
Auditor Herbert Nagel

Tyge Greibrokk nebyl schopen pokračovat v práci ve své funkci předsedy ECDC kvůli nové povinnosti v jeho práci. Jen jeden kandidát na tuto pozici se hlásil: Frans de Ridder. Byl zvolen většinou hlasů - 11. Pokladník: Alfred Ronneburg chtěl pokračovat ve své funkci a protože se nehlásil žádný jiný kandidát, byl zvolen jednomyslně.
Jendatelka: Annemiek Morgans informovala, že je velice finančně obtížné se zúčastňovat ECDC voleb a být ve výboru aniž by byla členem výboru Dalmatin klubu Holandska. Rhys Morgans připomněl jeho návrh dle bodu 5 v pořadu jednání. Tyge Greibrokk požádal delegáty, zda by ECDC měla hradit náklady pro její členy výboru nebo jen v případě, že delegát - člen výboru ECDC není členem výboru národních klubů. Jednalo by se pouze o pokryti nákladů, nikoli honorář. Frans de Ridder odkazuje na diskuzi na zasedání v San Remu a říká, že ECDC není finančně silná organizace a měli bychom se snažit udržet náklady co nejníže. Po další diskuzi následoval návrh: Je-li člen výboru ECDC nečlenem výboru národního klubu /není oficiálním delegátem/, bude ECDC hradit cestovní výdaje. Tyge osobně navrhl podporu tohoto návrhu: "Velmi často členové výboru ECDC budou delegáti, ale pokud se stane, že nejsou, měli bychom být schopni uhradit výdaje." Herbert Nagel spočítal, že na schůzi v San Remu náklady 2 členů výboru činily 1100 Euro. Pro třetí osobu by náklady vyšly na více než 1500 euro, což je vyšší částka, než se vybere na členských poplatcích. Tyge Greibrokk: "Kdyby se toto stalo finančním problémem pro ECDC, je tu vždy možnost změnit to na příští schůzi." Po diskuzi byl přijat tento návrh: Pokud národní klub neuhradí výdaje buď na předsedu, pokladníka a nebo tajemníka, ECDC zaplatí za ně. Hlasy: pro 7, proti 4, zdržel se 1. Nebyli navrhováni žádní jiní kandidáti. Annemiek Morgans byla připravena pokračovat ve funkci a byla jednomyslně schválená. Herbert Nagel chtěl pokračovat jako auditor a byl jednomyslně zvolen.

Komise pro chov a zdraví: T. Greibrokk (předseda), A. Boholm, M. Greening, R. Zachová a R. Morgans
I když odstoupil jako předseda, Tyge Greibrokk vyjádřil přání, aby pokračoval ve svém postavení v tomto výboru. Všichni delegáti to odsouhlasili potleskem. Řekl, že by uvítal větší aktivitu. Také, že obdržel zprávu o hluchotě od paní Mary Greening a také informace od Rhyse Morganse, ale že by rád viděl více informací z České republiky a dalších zemí. Protože se dr. Vincent z Francie zajímá o zdraví, Tyge Greibrokk jej navrhl jako nového člena komise. Všichni současní členové chtěli pokračovat ve své funkci a byli znovu zvoleni. Tyge Greibrokk jako předseda. Dr. Vincent byl zvolen jako nový člen. Nová komise pro chov a zdraví: T. Greibrokk (předseda), A. Boholm, M. Greening, R. Zachová, R. Morgans a dr. D. Vincent.

Rozhodčí komise: A. Cronander (předseda), L. de Ridder, A. Jacobsen, A. Ronneburg a R. Zachová
Pokračování existence komise bylo projednáno. Rhys Morgans chtěl, aby komise nadále existovala, alespoň v pohotovostním režimu, pokud bude něco potřeba. Ake Cronander zdůraznil, že jeho návrh byl předložen na základě nedostatečné činnosti komise, ale že by v opačném případě návrh stáhnul. Také se zmínil, že on by osobně rád viděl více spolupráce / informaci od členů klubů. Všichni stávající členové chtěli pokračovat ve funkci ve výstavní komisi a byli znovu zvoleni s panem Ake Cronanderem jako předsedou.

10. Návrhy data a místa pro budoucí setkání
- Informace o ECDC výstavě 2007 v Chorvatsku od Ivany Bakal
- ECDC v roce 2009?
Na svém posledním zasedání v San Remu bylo rozhodnuto, že příští setkání a kongres se bude konat v Chorvatsku v roce 2007 pod podmínkou, že Chorvatsko by mělo být členem EU. Chorvatský Dalmatin klub Atila Dubac nabídl zorganizovat tuto událost a udělal velice působivou prezentaci. Problémem ale je, že je velmi nejisté, zda Chorvatsko bude členem EU do této doby. Pokud nebude, tak to bude to mít důsledky pro psy pocházející ze Skandinávie a Velké Británie kteří se nebudou moci účastnit výstavy. Znamenalo by to také, že účastníci ze všech ECDC-klubů nebudou moci vstoupit na území skandinávských zemí a Velké Británie po dobu 6 měsíců. Následovala diskuze o výhodách a nevýhodách týkající se Chorvatska jakožto dalšího možného místa pro pořádaní akce. Rhys Morgans řekl, že výstava ECDC by měla být otevřena všem členům bez nepříznivých důsledků, a že by to nemělo být považováno za nic osobního vůči Chorvatsku a nebo chorvatskému Dalmatin klubu. Delegáti z Chorvatska ale trvali na tom uspořádat ECDC akce ve své zemi, jak bylo plánováno. Tyge Greibrokk navrhl uspořádat akci v roce 2008 a tím dát více času Chorvatsku stát se členem EU. Chorvatští delegáti uvedli, že neexistuje žádná záruka pro členství v EU v roce 2008 a chtěli, aby bylo možné zorganizovat akci ECDC v roce 2007 ve spolupráci s Evropskou CACIB výstavou v Záhřebu. Po dlouhých diskuzích nakonec předseda doporučil, aby se setkání pořádalo v Chorvatsku v roce 2007: "Problém je, že psi z různých zemí se nebudou moci zúčastnit této výstavy, ale je asi důležitější nechat Chorvatsko uspořádat akci a mít plnou spolupráci ze strany ECDC a nevytvářet špatné pocity." Další otázka byla pro všechny další návrhy na místa pořádaní v roce 2007. Kateřina Malovič navrhla Prahu jako alternativu. Liliane de Ridder uvedla, že Dalmatin klub ČR nespolupracoval s organizací ohledně této události a proto se domnívá, že Chorvatsko si více zasluhuje uspořádat akci v roce 2007. Hlasování proběhlo následovně:
Chorvatsko v roce 2007: pro 5 hlasů
Česko v roce 2007: pro 3 hlasy
Další ECDC akce bude v roce 2007 v Chorvatsku.
Předseda požádal o návrhy na kongres a výstavu v roce 2009/2010. Aase Jacobsen navrhla Norsko. Hlasování proběhlo následovně:
Česko v roce 2009/2010: pro 3 hlasy
Norsko v 2009/2010: pro 9 hlasů
ECDC akce se bude konat v Norsku v roce 2009/2010.

11. Různé otázky
Návrh dr. D. Vincenta z Francie:
"Je možné ze strany ECDC organizovat společné úsilí různých členských zemích s cílem sjednotit hlavní kritéria pro výběr do chovu?" (Např. hluchota, charakter, chrup, velikost, dysplázie kyčel.kloubu)
Dr. Vincent položil otázku, jestli by bylo možné udělat společnou dohodu v rámci různých klubů a ve spolupráci s výborem pro chov a zdraví ECDC tak, že by se vytvořil obecný protokol stejný pro všechny členské kluby, na kterém by se navzájem dohodly. Je to pozitivní zlepšení spolupráce v rámci všech členských klubů, týkající se všech pravidel. Tyge Greibrokk zdůraznil, že komise pro chov a zdraví bude shromažďovat veškeré informace tohoto druhu a bude informovat o výsledcích, pokud si myslí, že je možné tímto vytvořit společný základ. Stephanie Yates řekla, že problémy mohou nastat u některých klubů, které mají svá vlastní pravidla a také musí dodržovat pravidla svých střešních organizací (Kynologických unii) a pravidla FCI. Alfred Ronneburg řekl, že již v roce 1993 během prvního setkání bylo rozhodnuto pokusit se spojit všechna tyto různá pravidla v různých klubech, pravidla FCI a další otázky týkající se zdraví v rámci jednoho čitatele. To byl jeden z důvodů pro skutečné zavedení evropské spolupráce. Není prostor pro vzájemná setkání každé dva roky, ale k realizaci společných dohod. Bohužel těchto cílů nebylo dosud dosaženo, například dohody o nejdůležitějších záležitostech pro chov.
Pan Comhaire: Problém je, že během posledních 10 let nebylo možné sladit různá pravidla v různých zemích, pokud se jedná o dědičná onemocnění. Dnes FCI dosahuje dohody s národní střešní organizací. Začala s tím nedávno a bude v tom pokračovat víc a víc. V minulosti FCI nikdy nespolupracovala s mezinárodními kluby, ale začíná se nyní a podle plánu pracují na pravidlech, která se dají aplikovat do všech zemí, které jsou členy FCI . Podle informace Liliane de Ridder FCI komunikuje pouze s národními organizacemi a ne s jednotlivými kluby zastřešujícími určitá plemena. Pan Comhaire řekl, že v posledním čísle časopisu FCI informovala, že má již uzavřenou dohodu s národními organizacemi. FCI mění svou politiku a nyní bude spolupracovat s mezinárodními kluby chovatelů a bude je sdružovat do asociací. Tyge Greibrokk: "Rádi bychom měli všechny vaše názory na předpisy či doporučení, které chcete, v závislosti na zákonech a předpisech v každém klubu a pro každou zemi. Rádi bychom, kdybyste zaslali veškeré informace komisi pro chov a zdraví. V rámci této komise pak uvidíme, jaké jsou možnosti. Musíme posbírat co nejvíce informací jak je to jen možné."

12. Ukončení schůze
Tyge Greibrokk poděkoval všem účastníkům za jejich příspěvky a vyslovil velké 'děkuji' organizátorům Liliane a Frans de Ridder a jejich týmu za výjimečnou organizaci této akce. Ostatní dali souhlas najevo potleskem.
Frans de Ridder, nový předseda, pozval všechny zástupce k účasti na dalším zasedání v Chorvatsku a poděkoval Tyge Greibrokkovi za veškerou jeho práci jako předsedy v průběhu posledních let. Frans de Ridder: "Snažíme se v různých zemích s odlišnými pravidly a různými jazyky. Jsme na společném trhu, ale nic není 'obecné'. Měli bychom se alespoň snažit o společná doporučení. Nemyslím si, že můžeme jít až tak daleko s pravidly, protože okolnosti jsou příliš rozdílné. V některých zemích jsou kluby velmi silné, v jiných zemích mají větší moc střešní organizace. To je náš hlavní problém. Ale to by mělo být naším cílem -dosáhnout společné dohody."